Privacy policy

Privacy policy

Het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het respecteren van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we transparant en duidelijk communiceren over waarom het VAi persoonsgegevens verzamelt, bijhoudt en verwerkt, welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we vervolgens omgaan met deze gegevens. De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die VAi verwerkt. VAi houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (in voege vanaf 25/05/2018). 

Wat betekent dit precies?

 • We verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • De verwerking van deze persoonsgegevens wordt beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • We vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als het VAi persoonsgegevens verwerkt of doorgeeft.
 • We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en steeds met uw toestemming en medeweten.
 • We houden u op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens. Indien er in de toekomst aanpassingen gebeuren aan deze privacyverklaring, verbinden we ons ertoe dit aan u te communiceren waarna opnieuw uw goedkeuring gevraagd wordt.
 • Het VAi is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via deze contactgegevens: 
  Vlaams Architectuurinstituut vzw
  Jan Van Rijswijcklaan 155, B-2018 Antwerpen
  info@vai.be
  +32 (0)3 242 89 70  


Voor welke doeleinden verzamelen we persoonsgegevens? 

Omwille van communicatiedoeleinden 

 • Informeren over de diensten en activiteiten van het VAi, bv. via uitnodigingen en persberichten (gerichte mailings)
 • Informeren via de VAi-nieuwsbrief


Omwille van de organisatie van onze evenementen

 • Registratie en contactering deelnemers


Omwille van de evaluatie van onze werking

 • Statistieken van het aantal verwerkte adviesvragen, deelnemers, leeszaalbezoekers.
 • Webstatistieken


Omwille van specifieke projecten

 • Registratie van inzendingen voor het Architectuurboek Vlaanderen


Omwille van de facilitatie van onderzoek en erfgoedwerking rond architectuur

 • Databank Architectuurarchieven (www.architectuurarchievenvlaanderen.be)
 • Onze collectie architectuurarchieven, alsmede de ontsluiting ervan via collectie.architectuurarchiefvlaanderen.be
 • Gebouwendatabank en Architectendatabank 


Doorgeven aan derde partijen 

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen we aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

We zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk toegestaan of verplicht is. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. We kunnen enkel persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft uiteraard het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. 


Bewaartermijn

Het VAi bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn, dan wel op grond van de wet is vereist. 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering (het recht om vergeten te worden) van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Neem hiervoor gerust contact met ons op.  Ook indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, mag u hierover contact met ons opnemen. 

Voor de persoonsgegevens die wij verwerken omwille van de facilitatie van onderzoek en erfgoedwerking rond architectuur is de uitzondering m.b.t. verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden (Artikel 89 van de AVG) van toepassing. Voor deze persoonsgegevens zullen wij vragen tot verwijdering steeds afwegen aan de belangen van de gemeenschap en het wetenschappelijk of historisch onderzoek.  


Wijzigingen 

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website en de nieuwsbrief bekendgemaakt. We adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken. 

Deze privacyverklaring werd het laatst geüpdatet op 25/06/2018. 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub