Gebouwendatabank

Pagina's

Momenteel vindt u in deze gebouwendatabank voornamelijk gebouwen die gepubliceerd zijn in de reeks Architectuurboeken van het VAi en projecten die getoond werden tijdens de Dagen van de architectuur.   

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de gebouwendatabank mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het VAi. 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners